Автор конспекта:
Автор(ы): — Дондокова В.Н.

Место работы, должность: — МБОУ СОШ № 58 Улан-Удэ

Регион: — Республика Бурятия

Характеристики урока (занятия) Уровень образования: — основное общее образование

Целевая аудитория: — Учитель (преподаватель)

Класс(ы): — 5 класс

Предмет(ы): — Родной язык

Цель урока: — hургалгын: Монгол литэ дээрэ γндэhэлэн, 12 жэлэй амитадай нэрэнγγдые дабтаха, hубарилые дабтаха, ондоо арадуудай литэнγγд тухай хөөрэлдөө γнгэргэхэ, литэнγγдэй нэрэ зэргэсγγлгэ; — Хγгжөөлгын: ухаан бодолыень хγдэлгэхэ, мэдэсыень γргэдхэхэ, аман хэлэлгэ хγгжөөхэ;
Хγмγγжγγлгын: эбтэй байхыень хγмγγжγγлхэ, бэе бэедэнь hайн хандаса хγмγγжγγлхэ, ондоо арадуудай ёhо заншал хγндэлхэ.

Тип урока: — Комбинированный урок

Учащихся в классе (аудитории): — 25

Используемые учебники и учебные пособия: —

"Тоонто нютаг 1-4" — Г.С. Санжадаева, О.П. Кушеева

Используемая методическая литература: —

"Бурятский язык — интенсивный курс по развитию навыков устной речи" — О.Г. Макарова

Используемое оборудование: —

Слайднууд, амитадай зурагууд, компьютер, проектор, литэнγγд

Краткое описание: — Урок внеклассного чтения

Класс

5

Урок внеклассного чтения

Темэ

Онтохон «Сэсэн хулгана»

Гол зорилго:

Зорилгонууд:

Практическа: Текст дээрэ хγдэлмэри, уншаха, удхыень ойлгуулха, хөөрэлдөө γнгэргэхэ, литэ тухай хөөрэлдэхэ.

hургалгын: Монгол литэ дээрэ γндэhэлэн, 12 жэлэй амитадай нэрэнγγдые дабтаха, hубарилые дабтаха, ондоо арадуудай литэнγγд тухай хөөрэлдөө γнгэргэхэ, литэнγγдэй нэрэ зэргэсγγлгэ;

Хγгжөөлгын: ухаан бодолыень хγдэлгэхэ, мэдэсыень γргэдхэхэ, аман хэлэлгэ хγгжөөхэ;

Хγмγγжγγлгын: эбтэй байхыень хγмγγжγγлхэ, бэе бэедэнь hайн хандаса хγмγγжγγлхэ, ондоо арадуудай ёhо заншал хγндэлхэ.

Хэрэгсэл

Слайднууд, амитадай зурагууд, компьютер, проектор, литэнγγд

Хэшээлэй ябаса:

I. Хэлэлгын бэлэдхэл.

1.Эмхидхэлэй γе.

2.Хэшээлэй зорилготой танилсалга.Мγнөөдэр хэшээлдээ бидэ «Сэсэн хулгана» гэhэн онтохонтой танилсахабди, хөөрэлдөө γнгэргэхэбди, асуудалнуудта харюусахабди, литэ тухай хөөрэлдэхэбди.

3. Хэшээлэй эпиграф:Аха дγγнэр эбтэй hаа,

Абдаршье алтан хэрэггγй.

4.Фон.зарядка:

Алтан дэлхэйдэ нютагтай

Арбан зγгөөр гγйдэлтэй

Арбан хоёр жэлэй аха заха

Ама сагаан хулгана

Фон.зарядка багша уншана.

Хоороор уншалга.

1-дэхи мγр уншалга. (2,3,4 мγрнγγдые ами аминдань уншалга)

2-3 бэрхэ hурагшад уншана.

Б. — Ямар хулгана гэнэб? (h: Ама сагаан)

Б. — Сагаан хулгана байдаг гγ? (h. байдаг)

5. Речевая зарядка

Б. — Литэ гэжэ юун бэ? (h. Календарь)

Б. — Ямар γгэ бэ?

Б. – Үшөө ямар литэ байдаг бэ?

Багша таhардаг литэ харуулна. Хуудаhан дээрэ Январиин 7 гэжэ харуулна.

Б. -Энэ литэ ямар γдэр харуулнаб? Ямар hайндэр бэ? (h.Рождество)

Б. — Ямар шажантанай hайндэр бэ? (h. Христос шажантанай)

Б. – Будын шажантан баhа өөрын литэтэй. Тэрэнь хэды жэлhээ бγридэнэб? (h. 12 жэлhээ)

12 жэл тухай хөөрэлдэхэ. Амитадые нэрлэлгэ. hубарилые дабталга.

— Энэ ямар жэл бэ?

— Хэн ямар жэлдэ тγрөөб?

Клише: Би ….. жэлдэ тγрөөб.

Би ….. жэлтэйб.

II. Текст дээрэ хγдэлмэри, уншаха, удхыень ойлгуулха, хөөрэлдөө γнгэргэхэ, литэ тухай хөөрэлдэхэ.

- Антиципация.

Б. Онтохоной нэрэ «Сэсэн хулгана»

Б. – Онтохоной нэрэ уншаад байхадаа юун тухай гэжэ hананабта?

h. – Хулгана тухай.

Юундэ тиигэжэ hананабта? (h. Харюу.)

h.Сэсэн хулгана тухай

1. Предтекстовая работа.

А. шэнэ γгэнγγд:(обычный перевод, тренировка). Текстын толи γгтэнэ.

Арсалдаан – спор

Бγγргэ – горб

Уур хираалба – рассвет

Yлыбэ – смотрит вверх

Алтан Мундарга – название горы

Ама сагаан – главная

Ключевые слова:

1 хуби.

12 жэл сугларба – собрались 12 годов

Нэрэгγй γлэшэбэ – остался без имени

Арсалдаан болобо – был спор

Тэмээн хулгана хоёр ерэбэ

2 хуби.

Тэмээн тэнгэри өөдэ харан γлыбэ.

Ама сагаан хулгана

Жэлэй нэрэ абаха

Алтан Мундаргын хормойдо хонобо

3 хуби.

Үγр хираалба

Наран гараа

Хулгана зγб хэлээ.

Булта хγхилдэбэ.

Хулгана жэл тγрγγлдэг

2. Работа над текстом

А.. Багшын жэшээтэ уншалга. – Би уншахамни, таанад hайнаар шагнагты. (установка)

Б. Асуудал. – Юун гэжэ ойлгообта?

Г. hурагшадай уншалга.(аман соогоо)

Д. 1-2 бэрхэ hурагшад уншана.

- Вычленение единиц смысловой информации.

Слайд дээрэ мэдγγлэл бэшээтэй: Би жэлэй нэрэ абаха ёhотойб. (hурагшад уншанад)

Б. Хэн энээние хэлэнэб?

h. Тэмээн хэлэнэ.

Б.Тэмээн ямар бэ?

h. Үндэр, хγсэтэй.

Слайд дээрэ мэдγγлэл бэшээтэй: Үглөөнэй нара хэмнай урид харанаб, тэрэмнай жэлэй нэрэ абаха болоно.(hурагшад уншана)

Б. Хэн хэлэнэб? Баабгай гγ? Али шоно гγ?

h. Үгы. Хулгана хэлэнэ.

Слайд дээрэ мэдγγлэл бэшээтэй: Харыт, наран гараа! Нара харааб! – гэжэ аhан шадалаараа хашхарба. ( Зунай сагай байгаали тухай зураг)

Б. Хэн хашхарааб?

h. хулгана хашхараа.

Б. Юун гэжэ хашхарааб?

Слайд дээрэ мэдγγлэл бэшээтэй: Хулгана зγб хэлээ…………………. .

Б. Уншаад, саашань γргэлжэлγγлэгты (али γгыhаа текст сооhоо олоод, уншагты.

Зураг зураха. 3 бγлэг

3. Текст хуряамжалга. Сокращение.

Б. – Таанар тγсэб табяад туршагты (гурбан логическа хуби)

3 бγлэг – 3 хубида тγсэб табилга. Зураг бγхэнэй нэрэ тγсэб боложо γгэнэ.

Тγсэб табилга:

1. Амитад сугларба.

2. Арсалдаан.

3. Ама сагаан хулгана жэл тγрγγлдэг болобо..

Ж. Физминутка.

— Yзэгγγдээр γгэнγγдые суглуулха: А Y h Б А Ж

-1 hурагша урагшаа гараад, нэгэ амитанай зураг абаад, тэрэниие дууряажа гγ, али абяа гаргажа бэшэ hурагшадта таалгуулха. Тиигээд дγхэриг – литэ соо hубарилай еhоор табиха.


3 зурагаар ажал ябуулга. Бγлэг зурагаа хамгаална.

- Интерпретация

Асуудалнуудта харюусалга:

— Хулгана ямар бэ гэжэ ойлгобобди? (сэсэн)

— Ямар хадань сэсэн гэжэ hананабта

— Тэмээнэй хэлэhые амитад зγбшөөгөө гγ? (Yгы)

— Ямар амитанай хэлэhые зγбшөөгөөб?(Хулганын хэлэhые зγбшөөгөө)

— Хулгана юун гэжэ хэлээб? (Хэн γглөөнэй нара харанаб тэрэ жэлэй нэрэ абаха.)

— Хэн нара тγрγγн харааб? (Хулгана)

-Ягаад харааб? (Тэмээнэй бγγргэ дээрэ гараад хараа)

— Нэрэгγй жэл ямар нэрэ абааб? (Хулгана)

— Ямар хулгана болооб? (Ама сагаан хулгана- ахалагша жэл)

— Хулгана γшөө ямар бэ? (сэсэн)

III. Хэшээлэй дγн.

— Арбан хоёр жэлнай эбтэй гγ? (эбтэй)

Хэшээлэй эпиграф дээрэ хγдэлэлгэ.

Аха дγγнэр эбтэй hаа,

Абдаршье алтан хэрэггγй.

IV.Гэрэй даабари. Тγсэбөөр хөөрэхэ. Эб тухай онтохо зураглан зохёохо, ондоо оньhон γгэ хэрэглэхэ. Сэгнэлтэ табилга.

Файлы: Наши игрушки.ppt
Размер файла: 2864128 байт.

( план – конспект урока 1 класс 5 класс. 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Английский язык Литературное чтение Математика Музыка ОБЖ Окружающий мир Оренбургская область Физика ЦОР алгебра биология викторина внеклассное мероприятие география геометрия здоровье игра информатика история классный час конкурс конспект урока краеведение кроссворд литература начальная школа обществознание презентация программа проект рабочая программа русский язык тест технология урок химия экология