Автор конспекта:
Автор(ы): — М. В. Бубеева

Место работы, должность: — Хурамхаанай аймагай Уланхаанай дунда ћургуули

Регион: — Республика Бурятия

Характеристики урока (занятия) Уровень образования: — основное общее образование
Уровень образования: — среднее (полное) общее образование

Целевая аудитория: — Учитель (преподаватель)

Класс(ы): — 6 класс

Предмет(ы): — Родной язык

Цель урока: — Тэмдэгэй нэрэнїїдэй ондоо хэлэлгын хубинуудћаа бии болохо аргануудтай танилсуулга, тэмдэгэй нэрэнїїдые їгїїлэл соо илгажа шадаха, тэмдэгэй нэрэнїїдые бии болгожо, хэлэлгэдээ зїбєєр хэрэглэжэ шадаха дадал хїгжєєхэ.

Тип урока: — Урок изучения и первичного закрепления новых знаний

Учащихся в классе (аудитории): — 6

Используемые учебники и учебные пособия: — таблица-карточканууд, текст, кроссворднууд, сигнальна карточканууд.

Краткое описание: — Изучение нового материала "Тэмдэгэй нэрын бии бололго"

Ход Урока: 1. ЭМХИДХЭЛЭЙ ЇЕ: Хэшээлэй зорилготой танилсуулга, энэ хэшээлдэ ямар юумэ мэдэхэ, ћурагшад юу хэжэ шадаха болохо ёћотойб гэжэ ойлгуулха. 2. ДАБТАЛГА: Самбарта бэшээтэй шїлэгэй хэћэг багша уншана. Ћурагшад шагнажа, хэћэгэй удхаар хєєрэлдэхэ. Шїлэг сооћоо тэмдэгэй нэрэнїїдые тїїжэ бэшээд, ямар їгэдэ хабаатайб гэжэ тэмдэглэхэ. Шїлэгэй удхаар дуратай ћурагшадта зураг зураха даабари їгтэхэ. Багша тэмдэгэй нэрэнїїдые нэрлэхэ, ћурагшад єєћэдєє шалгаха. 3. ШЭНЭ МЭДЭСЭ: Таблица хэрэглэжэ, багша тэмдэгэй нэрын ондоо хэлэлгын хубинуудћаа бии болохо аргануудые харуулха. а) Ћурагшадай зураћан зурагаар ажал ябуулха. Зураг дээрэ юуд байнаб? Тэдэ ямар бэ? (Ямар тэмдэгэй нэрэнїїдые хэрэглэнэб гэжэ адаглаха, гараћан тэмдэгэй нэрэнїїд байна гї, али їгы гї г. м. ). б) Зурагаар табигдаћан гурбан кроссворд тааха. Гурбан бїлэг боложо, нэгэ-нэгээр тааха. Харюунуудынь ондоо хэлэлгын хубићаа гараћан тэмдэгэй нэрэнїїд байха. Жэшээнь: сэлмэг, шадамар, сэсэглиг г. м. Эдэ тэмдэгэй нэрэнїїдээр мэдїїлэлнїїдые зохёохо. 4. БЭХИЖЇЇЛГЭ: а) Гурбан бїлэгтэ карточканууд дээрэ мэдїїлэлнїїдые тараажа їгэхэ. Даабари: тэмдэгэй нэрэнїїдые олоод, шанарта гї, али харилсаата гэжэ тэмдэглэхэ, ямар аргаар бии болооб гэжэ харуулха. 1. Манай нютагай хућата, шэнэћэтэ ой соогуур боро шандаган, шара їнэгэн болон мантан томо баабгай байрладаг. 2. Манай эндэхи зон ехэнхидээ ућалиг ургамалнуудые таридаг. 3. Манай нютагта залуу уляаћата, їндэр шулуута, тунгалаг хїндынїїд оршодог. б) Багша тэмдэгэй нэрэнїїдые нэрлэхэ. Ћурагшад ямар тэмдэгэй нэрэб (шанарта, харилсаата) гэжэ сигнальна карточкануудые їргэжэ харуулха. Жэшээ: залуу, шара, уляаћата, шулуута, тунгалаг, бэрхэ, гоё, эндэхи г. м. в) Оньћон їгэнїїдэй удхаар хєєрэлдэхэ, тэмдэгэй нэрэнїїд ямар їїргэ дїїргэнэб, ямар удха оруулнаб гэжэ тэмдэглэхэ. 1. Сэсэн хїн хїнэй бэрхые магтадаг, тэнэг хїн єєрынгєє бэрхые магтадаг. 2. Уран хїнэй хурган хурдан, ухаатай хїнэй хэлэн хурса. 3. Ульгам мориндо газар дїтэ, хашан мориндо харгы холо. г) Ном сооћоо упражнени дїїргэхэ (багша хэнэй ажал шалгахаяа тэмдэглэхэ). 4. Мини-рассказ “Намарай ой соо” гэћэн темэдэ бэшэхэ. Хэрэглэхэ їгэнїїд: сэлмэг, наратай, ћаргама, сэл хїхэ, їїлэгїй, сэгээн номин, арюун, тунгалаг, шиигтэй, хуурай, хїнгэн, сэлгеэн г. м. (Зохёолоо уншаха дуратай ћурагшада уншуулха, хамтадаа ажалынь шїїмжэлхэ, сэгнэлтэ їгэхэ). 5. ТОБШОЛОЛ: Багша хэшээлэй дїн гаргажа, тэмдэгэй нэрэнїїдэй їїргэ, тэдэнэй хэлэнэй баялигтай нягта холбоотой байћые тэмдэглэхэ. Эдэ їгэнїїдэй хїсєєр хэлэмнай баян, тодо, ойлгосотой болохо. Тиимэћээ хэлэлгэдээ тэмдэгэй нэрэнїїдые хэрэглэжэ ћураха тон шухала хэрэг болоно. 6. ГЭРЭЙ ДААБАРИ: Ямар нэгэн зураг хаража, зураглал бэшэхэ.
Файлы: Ризаэтдин Фәхреддин.doc
Размер файла: 80896 байт.

Рубрики: Родной язык Метки:
( план – конспект урока 1 класс 5 класс. 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Английский язык Литературное чтение Математика Музыка ОБЖ Окружающий мир Оренбургская область Физика ЦОР алгебра биология викторина внеклассное мероприятие география геометрия здоровье игра информатика история классный час конкурс конспект урока краеведение кроссворд литература начальная школа обществознание презентация программа проект рабочая программа русский язык тест технология урок химия экология