Автор конспекта:
Автор(ы): — Д. П. Жамбалова

Место работы, должность: — Агын Согто-Хангилай дунда ћургуули

Регион: — Агинский Бурятский автономный округ

Характеристики урока (занятия) Уровень образования: — основное общее образование
Уровень образования: — среднее (полное) общее образование

Целевая аудитория: — Родитель
Целевая аудитория: — Учащийся (студент)

Класс(ы): — 7 класс

Предмет(ы): — Родной язык

Цель урока: — “Глагол” гэhэн темээр їзэhэнєє дабтаха, бэхижїїлхэ, гїнзэгырїїлхэ. Глаголнуудые хэлэлгэдээ зїбєєр хэрэглэжэ hургаха.

Тип урока: — Урок закрепления знаний

Учащихся в классе (аудитории): — 7

Используемые учебники и учебные пособия: — : Карточканууд (олон янзын даабаритай)

Краткое описание: — Урок расчитан на закрепление курса "Глагол" в 7-ом классе.

Ход урока: (классаа 3 бїлэг болгон хубааха.) Багшын оролто їгэ (урда хэшээлнїїдтэ їзэhэн материалаа согсолхо, хэшээлэй тїсэб, зорилго дамжуулха). Оньhон їгын удха дээрэ хєєрэлдєєд, хэшээл соо хїтэлбэри болгон ябаха. Багаhаа hураха, наhанай баялиг, Бараниие мэдэхэ, номой баялиг. II. ДЇРИМ ДАБТАЛГА 1. Бїлэгєєр хїдэлмэри. “Глагол” гэhэн темээр асуудалнуудта харюусалга. (Ном сооћоо дабталгын асуудалнуудые хэрэглэжэ болохо). 2. Самбарта бэшээтэй текст уншаад, нэрэ їгєєд, гол бодолынь элирїїлхэ. “…Ойн талмайда гаража ерэхэдэмни, шара, ногоон торгон тэрлиг хэдэрhэн, элдэб сасаг монсог гоёолтонуудаа зїїжэ, нара ногоо татаhан заахан гїлмэр хуhад улаан дїлэ бадарhан тїїдэгтэл бургааhа тойроод, ёохор татан байбад. Тээ саанань шара улаан шїрэ хубануудаар хїзїїгээ шэмэглэhэн бїлэг їлир “хэтэнїїд” ёохор наада hайхашаан шэртэн харанад”. (Б.-Б.Намсарайн) ДААБАРИНУУД: 1. Бїлэг соохи глаголнуудай саг, тїхэл ямар бэ? 2. Глаголнуудай хамаадал элирїїлхэ. 3. Глагол мэдїїлэл соо ямар гэшїїн болоноб?; 4. Глаголой бии бололго тухай хєєрэгты. 5. Хэлэлгын ямар стиль эндэ хэрэглэгдэнхэйб? Юугээрнь олобот? 6. Зарим їгэнїїдэй зїб бэшэлгэ, сэглэлтын тэмдэгїїдые тайлбарилагты. 7. Ямар уран арганууд байнаб? Ологты (амидыруулга (олицетворени), зэргэсїїлгэ, метафора). 8.Їгэнїїдэй удхаар хєєрэлдєєн: тэрлигэй, гоёолтонуудаар, гїлмэр, шїрэ хубануудаар, хээтэйнїїд. (Эдэ їгэнїїдэй удха тайлбарилха). III. БЇЛЭГЄЄРШЬЕ, ТУСХАЙШЬЕ ХЇДЭЛМЭРИ НЭГЭДЇЇЛЭН ЇНГЭРГЭЛГЭ 1 бїлэг Даабари: Хїн бїхэндэ тусхай даабари їгтэнэ, самбарай дэргэдэ багшатай хїдэлнэ. 1 hурагша: Мэдїїлэлэй гэшїїдэй шїїлбэри. Шара набшын халуун удаан болодоггїй. 2 hурагша: Ерэхэдэмни (глаголой морфологическа шїїлбэри) 3 hурагша: Шэмэглэhэн (їгын бїридэлэй шїїлбэри) 4 hурагша: Хїдэлыт, харюусая, уншаг, бэшэдэг, хєєрїїлээрэй (Їлїї їгэ олохо). 2-3 бїлэг Даабари: Текст сооћоо глаголнуудыень олоод, тїхэлнїїдээрнь илган бэшэгты. (Самбар дээрэ байhан жэшээгээр єєhэдєє шалгана). IV. ЗОХЁОХЫ ХЇДЭЛМЭРИ 1 бїлэг “Намарай сагай байгаалиин байдал” гэhэн багахан зохёол бэшэхэ. Зохёол соохи глаголой їїргэ тухай хєєрэхэ. 2 бїлэг Ород хэлэнhээ буряад хэлэндэ оршуулга хэгты. Ород хэлэнэй глаголнуудые буряад хэлэнэй глаголнуудтай зэргэсїїлэгты (шэнжэлэлгын хїдэлмэри). “Вечер теплый, и такая тишина, словно должно что-то в такой тишине случиться. И вот начинают шептаться между собой деревья: береза белая с другой березой белой издали перекликаются; осинка молодая вышла на полянку, как зеленая свечка, помахивая веточкой; черемуха черемухе подает ветку с раскрытой почкой. Если с нами сравнить – мы звуками перекликаемся, а у них – аромат”. (По М. Пришвину) 3 бїлэг Шїлэгэй мїрнїїдые байрадань тааруулан табигты. Мэдїїлэлэй hуури ологты, хэлэгшын илгаа элирїїлэгты. Ойгоор нэбшын нэмжынхэй Шарлаад, набшань нара татаа Гаглюун огторгойдо хонгор Зэлэ татаа шубууд галуун. ТОБШОЛОЛ. Хэшээлдээ мэдэћэн, хэћэн ажалнай манай баялиг болохо, юундэб гэхэдэ олон янзын даабаринуудые дїїргэхэдээ глаголнууд тухай мэдэсэеэ їргэдхэжэ, мартаћан юумэеэ дабтажа, хэлэлгэ соогоо хэрэглэжэ шадаха гээшэ манай саашанхи ажал хїдэлмэридэмнай тућатай наћанаймнай баялиг мїн. V. ГЭРЭЙ ДААБАРИ 1 бїлэг: “Намарай саг hайхан даа ” гэhэн зохёолго бэшэхэ. 2 бїлэг: “Намар ерэбэ” гэћэн темэдэ 5-6 мэдїїлэл зохёогоод, глаголнуудай тїхэл ба хамаадал зааха. 3 бїлэг: Намарай саг тухай оньhон їгэнїїдые бэшээд, глаголнуудай тїхэл зааха.
Файлы: КВНMicrosoft Word (4).doc
Размер файла: 131584 байт.

Рубрики: Родной язык Метки:
( план – конспект урока 1 класс 5 класс. 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс Английский язык Литературное чтение Математика Музыка ОБЖ Окружающий мир Оренбургская область Физика ЦОР алгебра биология викторина внеклассное мероприятие география геометрия здоровье игра информатика история классный час конкурс конспект урока краеведение кроссворд литература начальная школа обществознание презентация программа проект рабочая программа русский язык тест технология урок химия экология